Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Plan achizitii 2020

Plan achizitii 2020


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotarari ale Consiliului Local aferente anului 2021

Hotarari ale Consiliului Local aferente anului 2021

Documente pdf
Hotărârea Consiliului Local nr.1 din 27.01.2021 -Privind încetarea mandatului de consilier local al domnului PREUTU VASILE
Hotărârea Consiliului Local nr.2 din 27.01.2021- Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”ALITMENTARE CU APĂ POTABILĂ ,COMUNA DRĂGĂNEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”
Hotărârea Consiliului Comunei Drăgănești nr. 3 din 27.01.2021-Privind alegerea președintelui de sedință
Hotărârea Consiliului Comunei Drăgănești nr. 4- Privind completarea Comisiei juridice și de disciplină, turism, protecția mediului, amenajarea teritoriului și urbanism
Hotărârea Consiliului Comunei Drăgănești nr. 5 din 26.02.2021-Privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 32/19.11.2020 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgănești.
Hotărârea Consiliului local al Comunei Drăgănești nr 6 din 26.02.2021-PRIVIND ANALIZAREA ȘI APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI DRĂGĂNEȘTI ȘI AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL IV ,ANUL 2020
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Drăgănești nr. 7 din 26.03.2021-privind aprobarea utilizării excedentului bugetar local înregistrat la sfârșitul anului 2020
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Drăgănești nr. 8 din 26.03.2021-privind desemnarea consilierilor locali din cadrul consiliului local al comunei Drăgănești care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei Drăgănești
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Drăgănești nr. 9 din 26.03.2021-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local - comuna DRĂGĂNEȘTI
Hotararea nr 10 din 16.04.2021 -Privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
Hotararea nr 11 din 16.04.2021 - Privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 12 din 20.05.2021 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Draganesti
Hotararea nr 13 din 20.05.2021- privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile comunale la / de la stafia de sortare/concasare Ungheni- Raucesti, de catre SC CONEST SA IASI
Hotararea nr 14 din 20.05.2021 -privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu situat in imobilul Complex comercial cu destinatie de sediu primarie, imobil; aflat in proprietatea comunei Draganesti
Hotararea nr 15 din 20.05.2021- Privind aprobarea elaborarii documentatiilor privind Reabilitarea si extinderea Cladirii fost Complex comercial cu destinatie de sediu Primarie
HOTARÂREA NR 16 DIN 15.06.2021- PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL COMNUNEI DRĂGĂNEȘTI
HOTĂRÂREA NR 17/15.06.2021-PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI DRĂGĂNEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027
HOTĂRÂREA NR 18/15.06.2021 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU OFERIREA DE CADOURI CU PRILEJUL SFÂRȘITULUI DE AN SCOLAR 2020-2021 COPIILOR DIN COMUNA DRĂGĂNEȘTI
HOTĂRÂREA NR 19/15.06.2021- PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU STABILIREA CONDITIILOR DE EXERCITARE A DREPTULUI DE ACCES PE PROPRIETATEA PUBLICA/PRIVATA A COMUNEI DRAGANESTI , JUDETUL NEAMT, IN VEDEREA INSTALARII, INTRETINERII, INLOCUIRII SAU MUTARII RETELELOR DE COMUNICATII ELECTRONICE SAU A ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURA FIZICA NECESARE SUSTINERII ACESTORA
HOTĂRÂREA NR 20/15.06.2021- PRIVIND PREMIEREA UNOR ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE IN DOMENIUL PERFORMANTELOR SCOLARE SI SPORTIVE
Hotărărea Nr. 21 din 20.07.2021-privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr 5l din 16.12.20 privind atribuirea și incheierea_contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitiți componente ale serviciului de salubrizire a unitililor administrativ-teritoriale membre ale asociației de Dezvoltare lntercomunitară "ECONEAMȚ", din Zona 3' județul Neamț
HOTARAREA NR. 22 din 21.07.2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTĂRÂREA NR.23 DIN 18.08.2021 privind: aprobarea numarului, criteriilor și cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din invățământul preuniversitar de stat,la nivelul comunei Draganesti
HOTARAREA NR.24 din 18.08.2021-Privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al COMUNEI DRAGANESTI, JUDETUL NEAMT, a studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al COMUNEI DRAGANESTI, JUDETUL NEAMT, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata
HOTĂRÂREA NR 25 DIN 18.08.2021-Privind aprobarea inchirierii, prin licitalie publică, a unor spații din incinta Dispensarului uman din satul Draganesti, comuna Draganesti, județul Neamt
HOTĂRÂREA NR 26 DIN 18.08.2021- Privind inființarea, stabilirea organigramei și a numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenți de tip VI prin reorganizareu S.V.S.U. de categoria III al comunei Draganesti , județul Neamt
HOTARAREA NR. 27 Din 18.08.2021- privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice,organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al comunei Draganesti
HOTARAREA NR. 28 Din 18.08.2021-privind aprobarea consumului mediu lunar de carburanți pentru vehiculele și utilajele care deservesc Comuna Draganesti
HOTARAREA NR. 29 Din 18.08.2021-privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Draganesti , județul Neamț
HOTARAREA NR 30 DIN 16.09.2021 privind neasumarea responsabilititii organizării si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitionarea produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulararea masurilor educative la nivelul comunei Draganesti
HOTARAREA NR 31 DIN 16.09.2021- Privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Draganesti In Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Draganesti
HOTARAREA NR 32 DIN 23.09.2021- Privind rectificarea bugetara pe anul 2021
HOTARAREA NR 33 DIN 23.09.2021- privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenienlii persoane frzice,vor presta activitatii in folosul comunitatii
HOTARAREA NR 34 DIN 23.09.2021- privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție: MODERNIZARE DRUMURI SATESTI , COMUNA DRAGANESTI, JUDETUL NEAMT
Hotararea nr 35 din 14.10.2021 privind rectificarea bugetara pe anul 2021
HOTARAREA NR 36 DIN 14.10.2021-privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
HOTARAREA NR 37 din 14.10.2021 privind revocarea HCL nr 25/18.08.2021
HOTARAREA NR 38 din 14.10.2021 privind aprobarea sumelor necesare in vederea organizarii evenimentului ” 100 de ani de viata”
HOTARAREA NR 39 din 14.10.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARAREA NR 40 din 29.10.2021-privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia „Modernizrea sistemului de iluminat public stradal in comuna Draganesti, judetul Neamt,,
HOTARAREA NR 41 din 29.10.2021-privind desemnarea reprezentantului consiliului local in comisia de evaluare a probei de interviu in vederea desfasurarii concursului pentru ocuparea functiei de director la Școala Gimnazială Draganesti
Hotararea nr 42 din 25.11.2021- Privind rectificarea bugetara pe anul 2021
Hotararea nr 43 din 25.11.2021- privind aprobarea Programului de aprovizionare cu produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele in caz de mobilizare si razboi
Hotararea nr 44 din 25.11.2021- privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Draganesti, judetul Neamt
Hotararea nr 45 din 25.11.2021 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Draganesti, judetul Neamt, pentru perioada 2021-2029”
Hotararea nr 46 din 25.11.2021- privind acordarea de cadouri copiilor cu ocazia sarbatorilor de iarna
Hotararea nr 47 din 16.12.2021- Privind rectificarea bugetara
Hotararea nr 48 din 16.12.2021- Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2022
Hotararea nr 49 din 16.12.2021- Privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant pe raza comunei Draganesti pentru anul scolar 2022-2023
Hotararea nr 50 din 16.12.2021- Privind aprobarea planificarii lucrarilor ce vor fi efectuate de persoanele beneficiare de prevederile Legii nr 416/2001, provind venitul minim garantat, republicata, pentru anul 2022
Hotararea nr 51 din 16.12.2021- Privind aprobarea darii in administrare a unor bunuri imobile, propriectare publica a comunei Draganesti, catre Scoala Gimnaziala Draganesti
Hotararea nr 52 din 22.12.2021- privind rectificarea bugetara pe anul 2021
Hotararea nr 53 din 22.12.2021- privind aprobarea extinderii intravilanului comunei Draganesti cu suprafata de 1.3971 ha

Vizualizari: 207
Data creare: 20-01-2021 10:13:52

Scurt istoric al satului Drăgănești

Sediul Primăriei comunei Drăgănești, județul NeamțPrimul document ce vorbește de satul Drăgănești datează din anul 1592, 10 ianuarie, din timpul domnitorului Aron Vodă care arată că satul Drăgănești a fost dat de domnitor în stăpânirea Mănăstirii Neamț.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2021

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2021

OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2022

OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2022